Nuorisopalvelut


Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden tarkoituksena on edistää kuopiolaisten nuorten hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia ja tukea oman elämänhallinnan löytämiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen. Nuorisopalvelut käyttää tähän tarkoitukseen monia työmuotoja : nuorisotalotyö, aluetyö, erityisnuorisotyö, kulttuurinen nuorisotyö, nuorisotiedotus ja erilaiset projektit.

Nuorisopalvelut tarjoaa tiloja nuorisoryhmien ja nuorisojärjestöjen käyttöön maksutta. Nuorisopalvelujen työntekijät kohtaavat nuoria erilaisissa toimintaympäristöissä, tilanteissa ja ajankohdissa. He tekevät laajaa yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa.


Työmuodot


Nuorisotalotyö (avoin talotyö)
Nuorisotalolla nuoret voivat viettää virikkeellistä vapaa-aikaa, tavata tuttuja ja tuntemattomia iltaisin ja viikonloppuisin. Nuorisotalot järjestävät paljon kerhoja, retkiä ja leirejä. Erilaisille nuorisoryhmille ja järjestöille on tarjolla tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön. Toimiminen, yhdessä tekeminen ja muiden huomioon ottaminen ovat avainsanoja. Nuorisonohjaaja on turvallinen aikuinen joka kohtaa nuoria ja koordinoi/järjestää toimintaa.

Aluetyö
Eri kaupunginosien nuorisotalot tekevät yhteistyötä mm. koulun, sosiaalitoimen ja vanhempainyhdistysten kanssa parantaakseen lasten, nuorten ja heidän perheidensä elinoloja ja vaikuttaakseen erilaisiin alueellisiin ongelmiin. Nuorisonohjaaja käy kouluilla, kaduilla ja kokouksissa tapaamassa  nuoria ja aikuisia. Yhteistyön monet muodot vaihtelevat kokouksista konkreettiseen tekemiseen.

Etsivä nuorisotyö
Etsivät nuorisotyöntekijät liikkuvat työpareina asuinaluilla ja kohtaavat nuoria heidän omissa elinympäristöissään. He tarjoavat kohdennettua ja tarpeisiin mitoitettua tukea ja toimintaa nuorille kaikissa elämäntilanteissa. Etsivällä nuorisotyöllä on mahdollisuus kohdata vaikeitakin nuorten elämään liittyviä ongelmia ja ratkaista niitä yhdessä nuorten kanssa, sekä tarvittaessa käyttää yhteistyöverkostoa. Etsivä nuorisotyö myös vastaanottaa lakisääteiset koulupudokasilmoitukset 2. asteen oppilaitoksista sekä puolustusvoimilta.

 

Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurista nuorisotyötä on harrastustoiminnan tukeminen, tilojen tarjoaminen, erilaisten tapahtuminen, kurssien tai kerhojen järjestäminen. Kulttuurisessa nuorisotyössä avainsana on nuorten oma toiminta. Keskustassa sijaitseva Kulttuuriareena 44 on erikoistunut tähän työmuotoon.

Nuorisotiedotus
Tarkoituksena välittää tietoa nuoren elämään kuuluvista asioista kuten opiskelusta, asunnon hankinnasta, harrastuksista, tai työelämästä. Tiedon lähteinä ovat internet, kirjallinen materiaali ja kampanjat. Päävastuun nuorisotiedotusasioissa hoitaa Po1nt - Savon nuorisotiedotushanke.

Projektit
Ovat määräaikaisia, usein johonkin asiaan tai ongelmaan keskittyviä. Projektien sisällä voidaan käyttää monia erilaisia työtäpoja.

Monet nuorisotalot tekevat EU:n nuoriso-ohjema Youth in Actionin  mukaisia ryhmänvaihtoja. Kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus ovatkin tärkeä osa projekteja ja koko nuorisopalvelujen toimintaa

Avustukset ja nuorten etujen ajaminen
Nuorisopalvelut jakaa avustuksia nuorisojärjestöille. Monet järjestöt saavat toimia tiloissamme maksutta eli subventio nuorten parissa toimiville on osa palvelujamme.
Tärkeää on nuorten etujen ajaminen kaupungin hallinnossa ja päätöksien teossa. Nuorisopalvelut on asiantuntija monissa projekteissa ja hankkeissa. Tuemme ja organisoimme Kuopion Nuorisovaltuuston ja Lasten Parlamentin toimintaa.

Nuorisolaki


Nuorisotyön tavoitteina ovat nuoren hyvinvoinnin edistäminen, kasvun tukeminen, sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen. Nuorisotyön kohderyhmään kuuluvat kaikki nuoret, mutta erityisesti 10 – 15 % nuorista elämäntilanne on sellainen, että he kaipaavat syrjäytymisuhan vuoksi erityistoimenpiteitä ja ohjausta. Julkisen vallan on suomen perustuslain 16 §:n mukaan turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityistarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varallisuuden sitä estämättä. Nuorisotyön edellytykset kuuluvat kansalaisten sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Nuorisolain ja kunnallisen nuorisotyön asema lainsäädännössä on tärkeä. Nuorisolain (72/2006) mukaan nuorisotyö ja -politiikka sekä etsivä nuorisotyö kuuluvat kunnan tehtäviin. Perusnuorisotyötä ovat kaupungin tekemä nuorisotyö, nuorisoyhdistysten tekemä nuorisotyö sekä näiden yhteistyössä tekemä nuorisotyö. Lain mukaan perusnuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilojen ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen, nuorisotiedotus, avustustoiminta, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuoriso-toiminta sekä nuorten työpajat (joista vastaa Kuopiossa Tukeva – työvalmennussäätiö).

Peruspalvelu

Kuopion kaupungin nuorisopalvelut tuottaa kaupunkilaisille suunnattua peruspalvelua, jota ovat nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille suunnattua tuki sekä alueellinen ja -erityisnuorisotyö. Alueellisella nuorisotyöllä tarkoitetaan alueellisesti kattavan nuorisotaloverkoston ja sen ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamia monipuolisia palveluita. Alueellinen nuorisotyö reagoi alueen nuorten erityistarpeisiin mm. varhaisen puuttumisen keinoin ja sitä toteutetaan yhteistyössä nuorten, viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa.


Nuorisotyöntekijä, Etsivä Nuorisotyöntekijä


Kuopion kaupungin nuorisopalveluissa työskentelee 28 nuorisotyöntekijää. Heistä 19 on nuorisonohjaajia ja 9 etsivää nuorisotyöntekijää.

Nuorisonohjaajien työ koostuu lukuisista osaamista vaativista osa-alueista. Tehtäväkenttä ja yhteistyöverkosto ovat laajoja, joten nuoriso-ohjelma tähtää nuoriso-ohjaajien tehtäväkuvien tarkentamiseen ja vastuualueiden jakamiseen. Näin nuorisopalvelut vastaa jatkossa entistä paremmin nuorisotyöltä edellytettäviin moninaisiin haasteisiin asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisyä korostaen.

Nuorisonohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Keskeisiä tehtäviä ovat avointen nuorteniltojen järjestäminen, tilojen käytön organisointi muille lähitoimijoille, nuorisotiedotus, kaikille nuorille tarkoitettujen kerho- ja leiritoimintojen suunnittelu ja toteutus sekä läsnäolo nuorten elämässä elämänhallintataitoja ja nuoren subjektiutta tukien. Ohjaajien työhön kuuluvat olennaisesti myös alueen muiden toimijoiden ja viranomaisverkostojen ja -kontaktien ylläpito ja kehittäminen sekä yhteydenpito nuorten kasvattajiin.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden keskeisin työmuoto on jalkautuva nuorisotyö. Tällaista ovat alueen nuorten käyttäytymisen ja ryhmien kokoontumispaikkojen kartoitus sekä oirehtivien nuorten tunnistaminen, etsiminen sekä elämäntilanteiden selvittely. Varsinainen kohderyhmä on palvelu- ja auttamisverkoston ulkopuolella olevat nuoret. Etsivien nuorisotyöntekijöiden työhön kuuluvat myös erilaisten nuorten pienryhmätoiminnat, nuorten elämäntilantilanteiden kartoitus moniammatillisissa tiimeissä, kriisitilanteissa olevien nuorten ja heidän perheidensä välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä koulunsa keskeyttäneiden-nuorten kanssa työskentely.